Certyfikowane firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej.

Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją rynku pracy w ramach publicznych służb zatrudnienia realizującą zadania powiatu w zakresie polityki rynku pracy polegającej w szczególności na promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z innymi instytucjami, a w szczególności z organami samorządów terytorialnych, organizacjami związków zawodowych, pracodawcami oraz organizacjami zajmującymi się promocją zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu.