Regulamin dla Certyfikowanej Firmy

zgodnie-z-bhp-pl-podstrona-regulamin-dla-zglaszajacego-wypadek-i-dla-lokalnego-partnera-01

Regulamin dla Certyfikowanej Firmy

1
DEFINICJE

 1. CERTYFIKAT – CERTYFIKAT potwierdzający udział w programie
 2. ORGANIZATOR – firma Ideal Marcin Malak z siedzibą w Głogowie
 3. KONTRAHENT – firma wyrażająca chęć przystąpienia do Programu
 4. REGULAMIN – regulamin certyfikacji
 5. AUDYT – sprawdzenie zgodności stanu BHP w firmie Kontrahenta z obowiązującymi normami.
 6. AUDYT STACJONARNY – audyt BHP przeprowadzony stacjonarnie przez właściwego terytorialnie Lokalnego Partnera
 7. LOKALNY PARTNER – firma działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Programie Zgodnie z BHP, mająca wszelkie uprawnienia do przeprowadzenia audytu z zakresu BHP.
 8. PAKIET PROMOCYJNY – Certyfikat opakowanie oraz materiały promocyjne
 9. LOGO – znak marketingowy Programu ZGODNIE Z BHP

2
CEL I MISJA

 1. Przyznawanie CERTYFIKATÓW ma na celu promocję firm i zakładów pracy, które ze szczególną troską dbają o bezpieczeństwo i warunki pracy swoich pracowników.
 2. Szczególnym celem jest uzyskanie wsparcia finansowego dla programu www.rejestrwypadkow.pl oferującego bezpłatną podstawowa formalną pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

3
CERTYFIKACJA

 1. Certyfikowana może zostać firma, która stoi na straży przestrzegania zasad BHP poprzez:

– dokonywanie stałej oceny ryzyka zawodowego;

– zapoznanie pracownika z kartą oceny ryzyka zawodowego;

– zapewnianie środków ochrony przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy;

– minimalizowanie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy;

– przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego dla pracowników;

– zapewnienie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników z zakresu BHP;

– dostarczanie środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej pracowników;

– zapewnienie dostępu do środków pierwszej pomocy;

– troskę o zdrowie pracowników dbając o ich aktualne badania lekarskie;

– realizację aktualnych przepisów i zaleceń w sprawie ochrony zdrowia i życia pracowników

 1. W ramach Certyfikacji Kontrahent otrzymuje:

– Certyfikat potwierdzający udział w projekcie;

– licencję na korzystanie z Logo ZGODNIE Z BHP, uprawniająca do wykorzystywania go w materiałach marketingowych i firmowych Kontrahenta. Kontrahent nie może udzielać sublicencji innym podmiotom;

– wpis do bazy firm certyfikowanych, umieszczonej na stronie internetowej programu

4
ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKACJI

 1. Aby otrzymać CERTYFIKAT należy;

1) wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;

2) uiścić opłatę za audyt; wybierając audyt stacjonarny lub audyt online.

3) Zapoznać się z wynikiem audytu;

4) podejmować działania podnoszące standardy bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

5
PROCEDURA CERTYFIKACJI

 1. Po zgłoszeniu do certyfikacji online KONTRAHENT otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z pełną instrukcją
 2. Po zgłoszeniu do certyfikacji stacjonarnej KONTRAHENT ustali termin wizyty audytora. Czas audytu wynosi około 3 godzin.
 3. Wynik audytu Kontrahent otrzymuje bezpośrednio po zakończonym audycie. Zaleca się aby wszelkie braki wskazane dzięki procedurze audytu uzupełnić w niezwłocznym terminie.
 4. KONTRAHENT nie jest związany koniecznością współpracy z lokalnym partnerem w celu realizacji działań wynikających z audytu.
 5. Lokalny Partner Programu udziela rabatu na usługi BHP w wysokości do 30%
 6. Po zapoznaniu się KONTRAHENTA z wynikiem Audytu w terminie do 10 dni roboczych do KONTRAHENTA zostanie wysłany CERTYFIKAT  wraz z pakietem promocyjnym.
 7. Kontrahent jest wyłącznym posiadaczem wyniku audytu.
 8. Kontrahent nie może użyczać, kopiować ani rozpowszechniać Certyfikatu.
 9. Certyfikat wydawany jest na wyłączny użytek Kontrahenta.
 10. Organizator i Lokalny Partner nie będą archiwizować oraz udostępniać osobom trzecim wyniku audytu.

6
PŁATNOŚCI

 1. Opłata za audyt wynosi odpowiednio:

1) 400 zł brutto za audyt w wersji online;

2) 800 zł brutto za audyt w wersji stacjonarnej.

3) Faktura będzie dostarczona do Kontrahenta w dniu audytu na adres mailowy bądź listownie w ciągu 3 dni liczonych od dnia realizacji Audytu.

4) Kontrahent wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i otrzymanie jej w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

 1. Po uiszczeniu opłaty Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu w ustalonym terminie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych w przypadku audytu online oraz 15 dni roboczych w przypadku audytu stacjonarnego.

7
REZYGNACJA

 1. Kontrahent ma prawo rezygnacji z usługi nie później niż na jeden dzień przed realizacją audytu.
 2. W przypadku rezygnacji Kontrahent zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Formularza rezygnacji i wysłania go na adres rezygnacje@zgodniezbhp.pl.

8
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego na adres mailowy reklamacje@zgodniezbhp.pl
 2. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych i prześle odpowiedź na adres mailowy podany w formularzy reklamacyjnym
 3. do rozpatrzenia reklamacji stosowane będą przepisy art. 556 i nast. KC
 4. postępowanie w przypadku wady produkcyjnej certyfikatu
 5. postępowanie w przypadku uszkodzenia bądź zagubienia przesyłki przez kuriera