Regulamin dla Lokalnego Partnera

zgodnie-z-bhp-pl-podstrona-regulamin-dla-zglaszajacego-wypadek-i-dla-lokalnego-partnera-01

Regulamin dla Lokalnego Partnera

1
DEFINICJE

 1. PROGRAM ZGODNIE Z BHP – program promocji firm działających w branży szkoleń i obsługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. ORGANIZATOR – organizator PROGRAMU ZGODNIE Z BHP Firma Ideal Marcin Malak z siedzibą w Głogowie.
 3. REGULAMIN – regulamin Programu Zgodnie z BHP .
 4. OFERTA – oferta przystąpienia do Programu przedstawiona listownie, telefonicznie bądź mailowo.
 5. LOGO – logotyp Programu Zgodnie Z BHP
 6. WIZYTÓWKA PROMOCYJNA – tymczasowa, skrócona informacja na temat potencjalnego Lokalnego Partnera
 7. WIZYTÓWKA PEŁNA – dane udostępnione przez Partnera Lokalnego  na potrzeby PROGRAMU.
 8. PARTNER LOKALNY – firma świadcząca usługi z zakresu BHP, biorąca udział w PROJEKCIE, działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. KONTRAHENT – firma zgłaszająca chęć otrzymania Certyfikatu Zgodnie z BHP. Certyfikat ZGODNIE Z BHP – certyfikat przyznawany po przeprowadzeniu audytu.

2
CEL I MISJA

 1. Celem PROGRAMU jest:

1) promowanie firm/ UCZESTNIKÓW, dla których szczególne znaczenie ma zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładach  pracy;

2) wzmacnianie i promocję pozytywnego wizerunku Uczestników poprzez udział w PROGRAMIE;

3) promowanie warunków i zasad niezbędnych do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.

4) uzyskanie wsparcia finansowego dla PROGRAMU REJESTR WYPADKÓW.PL www.rejestrwypadkow.pl

5) Stworzenie portalu branżowego oferującego kompletny zakres usług z zakresu BHP

 1. Misją PROGRAMU jest budowanie lepszego rynku pracy poprzez wspieranie firm w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy .

3
ODBIORCA OFERTY

1.Oferta uczestnictwa w PROGRAMIE skierowana jest do firm:
1) prowadzących szkolenia i obsługę z zakresu BHP, które chcą wypromować swoje usługi deklarując się jako Lokalny Partner PROGRAMU;
2) Którym bliski jest Cel i Misja Programu.

 1. Po otrzymaniu oferty, na stronie internetowej PROGRAMU wyświetlana jest wizytówka promocyjna kandydata na Lokalnego Partnera. Okres wyświetlania wizytówki promocyjnej wynosi 30 dni i może ulec przedłużeniu o kolejny okres. Jeśli firma nie przystąpi do Programu Zgodnie z BHP, wizytówka promocyjna może zostać usunięta przez Organizatora.

4
LOKALNY PARTNER

 1. Partnerem Lokalnym może zostać Firma , która:
  1) poprawnie wypełni FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2) wyrazi zgodę na publikowanie danych dotyczących firmy w ramach PROGRAMU:
  a) pełna i skrócona nazwa;
  b) adres biura/wykonywanej działalności
  c) adres poczty email
  d) adres strony internetowej ( o ile taką posiada);
  e) numer telefonu
  f) lokalny partner zobowiązuje się do aktualizacji prezentowanych danych po każdorazowej ich zmianie.

3) Zaakceptuje Regulamin.

4) Dokona opłaty.

5) Wyrazi zgodę na administrowanie jego danymi osobowymi przez Organizatora w myśl art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.1997r Nr 133 poz.883)

 1. LOKALNY PARTNER zobowiązany jest do wykupienia pełnej wizytówki na stornie www.zgodniezbhp.pl, dzięki czemu jego oferta trafia bezpośrednio do potencjalnych klientów.
 2. Lokalny Partner decyduje o tym jakie dane zamieści w swojej wizytówce.
 3. Lokalny Parter ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i aktualność danych zamieszonych w pełnej wizytówce i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.
 4. Lokalny Partner uzyskuje wyłączność na bycie wskazywanym przez Organizatora jako firma właściwa do prowadzenia obsługi i szkoleń z zakresu BHP u kontrahentów, zgodnie z obszarem powiatu na który wykupił wizytówkę.
 5. Lokalny Partner otrzymuje możliwość jednorazowego, bezpłatnego certyfikowania wybranego przez siebie kontrahenta.
 6. Lokalny Partner będzie wskazywany przez Organizatora do przeprowadzenia Audytu stacjonarnego na potrzeby Programu Certyfikacji, za co otrzyma premię w wysokości 400zł brutto. Premia będzie wypłacona w terminie do 10 dni po przeprowadzeniu audytu stacjonarnego.
 7. Lokalny Partner dzięki współpracy z Organizatorem w ramach CERTYFIKATU otrzymuje możliwość zdobycia nowych klientów
 8. Uczestnicząc w PROJEKCIE Lokalny Partner współfinansuje PROGRAM REJESTR WYPADKÓW.PL
 9. Lokalny partner zobowiązany jest do zastosowania zniżek na usługi zamówione po dokonanym przez lokalnego partnera audycie.

5
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 1. Przystępując do PROGRAMU należy odpowiedzieć na zapytanie ofertowe wysyłając poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia następuje weryfikacja kandydatów.
 3. Po pozytywnej weryfikacji :

1)kandydat otrzymuje tytuł LOKALNEGO PARTNERA PROGRAMU;

2) pełna wizytówka z danymi wskazanymi przez LOKALNEGO PARTNERA zostaje opublikowana na stornie  PROGRAMU www.zgodniezbhp.pl

 1. Na 30 dni tygodni przed końcem okresu karencji Organizator zobowiązuję się do przypomnienia o zbliżającym się upływie terminu karencji.

6
OPŁATA

 1. Opłata za przystąpienie do PROGRAMU wynosi 200 zł netto za pełną wizytówkę w jednym powiecie.
 2. Ogłaszając się w kilku powiatach możliwe jest obniżenie ceny. Jest to ustalane indywidualnie.
 3. Okres karencji wynosi jeden rok.
 4. Po upływie okresu karencji, Lokalny Partner może przedłużyć swój udział w PROGRAMIE, wysyłając poprawnie wypełnioną DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

7
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego na adres mailowy kontakt@zgodniezbhp.pl
 2. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 10 dni roboczych i prześle odpowiedź na adres mailowy podany w formularzy reklamacyjnym
 3. do rozpatrzenia reklamacji stosowane będą przepisy art. 556 i nast. KC

7
REZYGNACJA

1.W przypadku rezygnacji z udziału w Programie podczas okresu karencji (tj.12 miesięcy), Lokalny Partner jest zobowiązany do przesłania pisemnej rezygnacji na adres kontakt@zgodniezbhp.pl

2. W przypadku rezygnacji podczas okresu karencji wniesiona opłata nie jest zwracana.

3. Po otrzymaniu rezygnacji, pełna wizytówka Lokalnego Partnera zostanie usunięta w ciągu 3 dni roboczych z portalu zgodniezphp.pl

4. Po upływie okresu karencji Lokalny Partner może przedłużyć współpracę wysyłając deklarację przedłużenia na adres kontakt@zgodniezbhp.pl.

5. Nie ma obowiązku kontynuacji udziału w Programie. Każda deklaracja przystąpienia jest ważna tylko w okresie karencji tj. 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu.