Certyfikowane firmy

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

Staramy się łączyć pracę z zabawą, tradycję – z nowoczesnością, indywidualizm – z umiejętnością bycia w zespole.

Proponujemy swoim uczniom wszechstronny rozwój; wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy chcą ciężką pracą rozwijać swoje talenty i czerpią radość ze zdobywania wiedzy. Poszukujemy nowych możliwości, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do wszelkich egzaminów, także życiowych.

Nasza szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, a w szczególności:

 • umożliwia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania i uzdolnienia,
 • umożliwia wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę i w umiejętności praktycznego jej stosowania,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia,
 • kształtuje postawy kreatywne w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,
 • kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę, racjonalny wypoczynek, o właściwą organizację czasu wolnego,
 • współdziała na rzecz rozwoju miasta i regionu, a także w zakresie podnoszenia poziomu kultury społeczeństwa,
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
 • kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • otacza opieką uczniów niepełnosprawnych.