Certyfikowane firmy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szprotawie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szprotawie

W placówce uczą się dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniowie: niepełnosprawni intelektualnie, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami słuchu, wzroku, niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 6-24 lat, w przypadku uczniów z głęboką niepełnosprawnością do 25 roku życia.

“Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie”

Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasze działania pomagają mu poznawać świat i uczyć się jak w nim funkcjonować. Organizujemy dla niego zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania oraz pomagające odkrywać uzdolnienia. Prowadzimy dla niego zajęcia wyrównujące braki i systematyzujące wiedzę. Uczymy: jak pokonywać własne słabości, jak radzić sobie z trudnościami i jak uwierzyć w siebie.