Certyfikowane firmy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej został powołany w 1990 roku. Ośrodek jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Jerzmanowa. Rozpatruje i analizuje potrzeby społeczne mieszkańców gminy w szczególności w zakresie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zakresem swej działalności obejmuje trzynaście wsi znajdujących się na terenie gminy: Jaczów, Jerzmanowa, Smardzów, Kurów Mały, Golowice, Bądzów, Potoczek, Gaiki, Maniów, Łagoszów Mały, Modłę, Kurowice oraz Zofiówkę.

W celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych Ośrodek pomocy Społecznej współpracuje z władzami samorządowymi: Wójtem, Radą Gminy w Jerzmanowej, sołtysami poszczególnych sołectw a także z takimi instytucjami jak: Komendą Powiatową Policji w Głogowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sądem Rejonowym w Głogowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, Organizacją Pozarządową Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz zakładami pracy znajdującymi się na terenie Gminy Jerzmanowa.

Ośrodek systematycznie współpracuje ze szkołami w związku ze wspólną realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W celu pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Ośrodek pozyskuje środki z PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Od 2004 roku GOPS cyklicznie organizuje „Wspólną Wigilię” dla starszych mieszkańców gminy oraz dla najmłodszych „Mikołajki”.